Ja īpašumu sabojājis kūstošs sniegs

  1. ziņojiet nama apsaimniekotājam par notikušo un lūdziet apsekot bojāto īpašumu
  2. noteikti lūdziet nama apsaimniekotāju sastādīt aktu, kurā:
  • precīzi konstatēts īpašumam nodarīto bojājumu iemesls (t.i. tiek konstatēts, ka bojājumi radušies savlaicīgi nenotīrīta kūstoša sniega ūdens dēļ)
  • precīzi konstatētas bojājumu vietas un īpašumam nodarīto bojājumu apmērs.

3. nekavējoties (ja iespējams, nama apsaimniekotāja pārstāvju klātbūtnē, vai citu liecinieku klātbūtnē) veiciet bojātā īpašuma fotofiksāciju, cenšoties pēc iespējas precīzi fiksēt bojāto vietu katrā konkrētajā īpašuma telpā.

Svarīgi zināt!

  • korekti sastādītam aktam par īpašumam nodarītajiem bojājumiem un iemesliem, kā rezultātā bojājumi ir nodarīti, ir būtiska nozīme, jo pamatojoties uz aktā norādītajiem faktiem, Jūs būsiet tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzināšanu no ēkas apsaimniekotāja
  • ja nama apsaimniekotājs izvairās ierasties apsekot bojāto īpašumu, Jūs esat tiesīgs lūgt pašvaldības policiju ierasties bojātajā īpašumā un protokolā konstatēt bojājumu nodarīšanas faktu. Tāpat Jums ir iespēja pašam sastādīt aktu par notikušo, pieaicinot divus neatkarīgus lieciniekus, kas vienlaikus paraksta sastādīto aktu
  • bojātā īpašuma fotofiksācija vēlāk ļaus precīzi aprēķināt nodarītos zaudējumus, kā arī noderēs kā papildus pierādījums zaudējumu nodarīšanas faktam.

Kad apdrošinātājs var palīdzēt

If Noteikumi nosaka, ka tiek atlīdzināti zaudējumi, kas „radušies no sniega vai ledus masas svara iedarbības uz ēkas jumta pārsegumu vai konstrukcijām, pie noteikuma, ka sniega sega radusies nepārtrauktas, stipras snigšanas rezultātā un bojājums jumta pārsegumam vai konstrukcijai noticis snigšanas laikā, vai tūlīt pēc snigšanas, ja attiecīgie metereoloģiskie apstākļi fiksēti kompetentās valsts institūcijās" (If Noteikumu 16.4.4 punkts).

Savukārt If „Privātpersonu īpašuma un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumos Nr.PI 10:4" ir noteikts, ka, „apdrošinot risku „Dabas stihijas" (Noteikumu 16.5.2 punkts), kā arī apdrošinot risku „Noplūde no inženierkomunikācijām" (Noteikumu 16.10.4 punkts) netiek atlīdzināti zaudējumi vai bojājumi, kas radušies lietus vai sniega kušanas no jumta, logiem, durvīm, ēkas šuvēm, konstrukcijām vai notekcaurulēm, kas atrodas ēkas ārpusē, rezultātā.

If šī gada pirmajos mēnešos pieteikto īpašumu zaudējumu analīze ļauj secināt, ka tie nav zaudējumi, kas būtu atlīdzināmi. Esam secinājuši, ka tie radušies nevis nepārtrauktas, stipras snigšanas rezultātā vai tūlīt pēc snigšanas, bet gan nama apsaimniekotāja bezdarbības rezultātā.

Proti, īpašumam nodarīti bojājumi, jo nama apsaimniekotāji savlaicīgi un ilgstoši nav veikuši sniega tīrīšanu no ēkas jumta, kas ir apsaimniekotāja tiešais pienākums un ko paredz katras pašvaldības izdoti pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi (piemēram, Rīgā – Rīgas domes 2008.gada 8.jūlijā izdotie saistošie noteikumi Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi", 15.1.4 punkts).

Tādējādi apdrošinātājam nav pienākuma šādus zaudējumus atlīdzināt, jo tas ir nama apsaimniekotāju pienākums. Ja Jūsu īpašumam ir nodarīti zaudējumi nodarīti no kūstoša sniega ūdeņiem, jo nama apsaimniekotājs nav savlaicīgi veicis sniega tīrīšanu no ēkas jumta, Jūs esat tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzināšanu no nama apsaimniekotāja civiltiesiskā kārtībā, pamatojoties uz Civillikuma 1779.pantu, kas nosaka, ka „katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis".