Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

If piedāvātā Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana garantē zaudējumu atlīdzību, kas radušies uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā.

Saņemt piedāvājumu
  • Ātrs, viegls atlīdzību process
  • Profesionāls partneris
  • Mūsdienīga apdrošināšana

Uzņēmuma darbā radušās neparedzētas situācijas, kad netīšām ir ticis nodarīts kaitējums trešās personas mantai, veselībai vai pat dzīvībai, ar ko uzņēmums ir atbildīgs saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, palīdz risināt civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkti:

Atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti trešajām personām uzņēmējdarbības dēļ, kā arī uzturot, apsaimniekojot vai īrējot ēkas vai telpas kā namīpašniekam, apsaimniekotājam vai nomniekam.

Piemēram, paredzēta zaudējumu atlīdzināšana, ja ūdens noplūdes gadījumā tiek bojātas ne tikai jūsu, bet arī blakus esošo uzņēmumu mēbeles, datortehnika vai telpu iekšējā apdare.

Piedāvājam apdrošināties dažādu uzņēmējdarbības nozaru pārstāvjiem, piemēram, būvuzņēmējiem, viesu izmitināšanas, ēdināšanas, autoservisu, telpu uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī publisku pasākumu organizatoriem un cita veida uzņēmējdarbības veicējiem.

Pasargā no izdevumiem gadījumos, kad uzņēmuma saražotā, izplatītā vai pārdotā produkcija ir izraisījusi kaitējumu trešajām personām. Papildus iespējams apdrošināt arī nedrošā produkta izņemšanu no apgrozības, labošanu vai aizvietošanu.

Piemēram, elektropreču apdrošināšanas gadījumā, ja jūsu veikalā iegādāta televizora nepareizas konstrukcijas rezultātā rastos elektrības īssavienojums, kas izraisītu ugunsgrēku pircēja dzīvoklī vai pat visā ēkā, apdrošināšana polisē norādītā atbildības limita ietvaros tiktu atlīdzinātas gan ēkas atjaunošanas izmaksas, zaudējumi par ēkas iedzīvotāju mantai un veselībai nodarīto kaitējumu, gan arī tiktu kompensēta ēkas iedzīvotāju izmitināšana citā mājvietā.

Atlīdzinās darbinieku mantai un veselībai nodarīto kaitējumu, kas būs radies, veicot tiešos darba pienākumus, un par ko darba devējs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. If atlīdzinās arī darba gaitā darbiniekiem radušās arodslimības.

Pasargā no zaudējumiem, kas varētu rasties, ja kļūdas vai neuzmanības dēļ, veicot profesionālo darbību, ir nodarīti zaudējumi uzņēmuma klientiem.

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu piedāvājam, piemēram, šādu profesiju pārstāvjiem - zvērinātiem revidentiem, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem advokātiem, juristiem, sertificētiem medicīnas darbiniekiem, arhitektiem, būvinženieriem, projektētājiem, būvuzraugiem, maksātnespējīgu, likvidējamu, bankrotējošu uzņēmumu administratoriem, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, dažādu citu profesiju pārstāvjiem.

Pamatojoties uz apdrošināšanas līguma nosacījumiem, atlīdzina tādus finansiālos zaudējumus, par ko jūs kā padomes vai valdes loceklis būsiet atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un kas radušies kapitālsabiedrībai vai tās akcionāriem, kreditoriem vai citām trešajām personām jūsu neuzmanības vai nevērības dēļ. If piedāvā apdrošināt visus kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļus vienas polises ietvaros.