APDROŠINĀŠANA INTERNETĀ

Pērc internetā - ātri, ērti, izdevīgi!

Ja tev ir neskaidri jautājumi un nepieciešama konsultācija, zvani 8333

Kas ir Pašrisks, Virsapdrošināšana un Zemapdrošināšana

PAŠRISKS ir apdrošināšanas polisē norādīta zaudējumu daļa, kas izteikta fiksētā naudas summā vai procentos, un kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sedz apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais.

VIRSAPDROŠINĀŠANA ir gadījums, kad Apdrošinājuma summa pārsniedz Apdrošināšanas objekta vērtību tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Virsapdrošināšanas gadījumā tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, kas nepārsniedz faktisko zaudējumu apmēru.

ZEMAPDROŠINĀŠANA ir gadījums, kad Apdrošinājuma summa ir mazāka nekā Apdrošināšanas objekta vērtība tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Zemapdrošināšanas gadījumā aprēķinot Apdrošināšanas atlīdzību, tā tiek samazināta, piemērojot koeficientu, kas norāda proporciju starp Apdrošinājuma summu un Apdrošināšanas objekta vērtību tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.


Pašriska aprēķina piemērs CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANAI:

Piemēram, ceļojuma apdrošināšanas riskam "Ceļojuma atcelšana" apdrošinājuma summa ir 2000 eiro un pašrisks 50 eiro. Ja ceļojums ir jāatceļ un ar to saistīto izdevumu apmērs ir 1500 eiro, tad izmaksātā atlīdzība ir 1450 eiro, jo 50 eiro ir apdrošinātās personas pašrisks.

Pašriska aprēķina piemērs MĀJDZĪVNIEKU APDROŠINĀŠANAI:

Piemēram, mājdzīvnieka apdrošināšanas polisē ir minēts 60 eiro pašrisks, kas ir attiecināms uz visu vienas slimības/traumas ārstniecības ciklu. Ja mājdzīvnieks ir saslimis un vetārsts tiek apmeklēts 3 reizes, kā arī tiek veikta operācija un lietoti medikamenti, tad pašrisks tiks atskaitīts no kopējiem ārstniecības izdevumiem par šīs vienas saslimšanas/traumas ārstēšanu.

Pašriska aprēķina piemērs MĀJOKĻA APDROŠINĀŠANAI:

Piemēram, ja, notiekot ūdens noplūdei no veļasmašīnas, kopējie applūdušā mājokļa atjaunošanas izdevumi ir 3000 eiro, tad izmaksātā atlīdzība ir 2860 eiro, jo 140 eiro ir pašrisks.

Kā izmantot atlaides kodu

Iegādājoties apdrošināšanas polisi If Online vai If Portālā, atlaides kods tev dod iespēju polises cenai iegūt papildus atlaidi.

Nevar nopirkt veiksmi, bet var iegūt pārliecību, ka apzinoties risku un pret to apdrošinoties, no negadījumiem iespējams izvairīties. Tāpēc meklē atlaides kodus īpašu akciju ietvaros. Kas meklē, tas atrod!

Lai izmantotu savu atlaides kodu, pirkšanas brīdī ieraksti to ailītē „Ja Jums ir atlaides kods, ievadiet to šeit".

Atteikuma tiesības un cita informācija attiecībā uz distances līgumu

  • Apdrošinājuma ņēmējs, kas ir fiziska persona, var atteikties no apdrošināšanas sabiedrības sniegtā apdrošināšanas pakalpojuma, ja par to ir noslēgts līgums, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Tomēr apdrošinājuma ņēmējs nav tiesīgs atteikties no ceļojumu un bagāžas vai līdzīgu īstermiņa apdrošināšanas, kuru termiņš ir mazāks par vienu mēnesi, kā arī nav tiesīgs atteikties no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA apdrošināšana), ja tā ir stājusies spēkā.
  • Lai atteiktos no apdrošināšanas sabiedrības sniegtā apdrošināšanas pakalpojuma, apdrošinājuma ņēmējam 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas ir jāaizpilda atteikuma veidlapa, un tās rakstveida oriģināls jānosūta apdrošināšanas sabiedrībai uz šādu adresi – Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, – vai ar drošu elektronisko parakstu uz šādu e-pasta adresi – info@if.lv.
  • Apdrošinājuma ņēmējam atsakoties no apdrošināšanas sabiedrības sniegtā apdrošināšanas pakalpojuma, apdrošināšanas sabiedrība pēc atteikuma veidlapas saņemšanas atmaksā apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas prēmijas daļu, kas attiecas uz atlikušo apdrošināšanas periodu un atlikušajām apdrošināšanas saistībām.
  • Ja apdrošinājuma ņēmējs 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas neizmanto atteikuma tiesības iepriekš norādītajā kārtībā, apdrošināšanas līgumu pirms termiņa ir iespējams izbeigt tikai saskaņā ar tā noteikumiem.
  • Ja apdrošināšanas sabiedrības un apdrošinājuma ņēmēja sākotnēji noslēgtajam līgumam par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu seko turpmākie vai līdzīga veida līgumi par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, tad uz šādiem turpmākajiem un līdzīga veida līgumiem neattiecas atteikuma tiesības, un apdrošinājuma ņēmējs tos ir tiesīgs izbeigt tikai saskaņā ar attiecīgo līgumu noteikumiem. (Piemēram, apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas (KASKO) līgumu uz vienu gadu, pēc kura termiņa beigām noslēdz jaunu KASKO līgumu. Šādā situācijā, apdrošinājuma ņēmējs var izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz noslēgto pirmo KASKO līgumu, bet ne otro KASKO līgumu.)
  • Apdrošināšanas sabiedrības un apdrošinājuma ņēmēja attiecībām pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.
  • Ar apdrošināšanas līguma izpildi saistītiem strīdiem ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un šādu strīdu izskatīšana ir piekritīga Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesai, ja puses nespēj tos atrisināt sarunu ceļā, savstarpēji vienojoties. Savukārt strīdu ārpustiesas izskatīšanas kārtībā minētos strīdus ir iespējams izskatīt, vēršoties Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā vai saistībā ar OCTA apdrošināšanu Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB) saskaņā ar attiecīgās iestādes noteikto kārtību. Citas strīdu ārpustiesas izskatīšanas iespējas nepastāv. Ar OCTA apdrošināšanu saistītu strīdu izskatīšanai LTAB ir iespējams izmantot arī strīdu izskatīšanas tiešsaistes platformu​.
  • Pastāv Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonds, no kura atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir iespējama personai vai mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana.
  • Apdrošināšanas sabiedrība turpmāk apdrošināšanas līguma darbības laikā ar apdrošinājuma ņēmēja apņemas sazināties latviešu valodā, un apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs latviešu valodā saņemt apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī informāciju saistībā ar tā noslēgšanu.
  • Apdrošināšanas sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir apdrošināšana, un attiecīgā iestāde, kas uzrauga tās darbību, ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija.