Īpašuma apdrošināšana

If apdrošina ēkas, telpas, mēbeles un aprīkojumu, kā arī ražošanas iekārtas, preču krājumus un izejvielas.

Saņemt piedāvājumu

Kāpēc pie If?

 • Apdrošinātas noplūdes

  ​Inženierkomunikācijas un to noplūdes arī ārpus ēkas apdrošinātas bez summas ierobežojuma

 • Komunikāciju remonts

  ​Kompensējam izdevumus par noplūdi radījušo inženierkomunikāciju remontu

 • Zaudējumu atlīdzība

  ​Atlīdzinām zaudējumus, ja noplūde radusies, remontējot inženierkomunikācijas

 • Mantas apdrošināšana

  Līdz ar kustamo mantu apdrošināta arī lietošanā vai glabāšanā nodotā manta

 • Bez summas ierobežojuma

  Noplūde sala dēļ apdrošināta bez summas ierobežojuma


Apdrošinām īpašumu tā atjaunošanas vērtībā, garantējot, ka tiks atlīdzināti izdevumi, lai atjaunotu bojāto vai iznīcināto īpašumu.

Piedāvājam iespēju izvēlēties:
Nosaukto risku apdrošināšana

Paredz atsevišķu, polisē norādīto negadījumu radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Visu risku apdrošināšana

Atlīdzina jebkurus īpašuma bojājumus, kas saistīti ar apdrošinātā īpašuma daļēju vai pilnīgu zudumu.

Īpaši risinājumi un priekšrocības

 • Apdrošinot ēku, tiek apdrošināts arī teritorijas labiekārtojums.
 • Apdrošinot ēku, tiek apdrošinātas inženierkomunikācijas, kā arī signalizācijas un videonovērošanas sistēmas gan ēkas iekšpusē, gan arī ārpusē.
 • Apdrošinot kustamo īpašumu, bez atsevišķas saskaņošanas tiek apdrošināts arī polises darbības laikā iegādātais kustamais īpašums.
 • Klientiem ar mainīgu preču apjomu piedāvājam īpašu risinājumu, kas paredz sākotnēji samaksāt tikai daļu no prēmijas, bet pārējo, faktisko prēmijas daļu, samaksāt polises darbības beigās.
 • Nepieciešamības gadījumā If sagatavo riska vadības ziņojumu, iesakot darbības riska mazināšanai.
 • Izstrādājam uzņēmuma vajadzībām un nozares specifikai piemērotus individuālus apdrošināšanas risinājumus.