Īpašuma apdrošināšana

If apdrošina ēkas, telpas, mēbeles un aprīkojumu, kā arī ražošanas iekārtas, preču krājumus un izejvielas.

Saņemt piedāvājumu

Kāpēc pie If?

 • Apdrošinātas noplūdes

  ​Inženierkomunikācijas un to noplūdes arī ārpus ēkas apdrošinātas bez summas ierobežojuma

 • Komunikāciju remonts

  ​Kompensējam izdevumus par noplūdi radījušo inženierkomunikāciju remontu

 • Zaudējumu atlīdzība

  ​Atlīdzinām zaudējumus, ja noplūde radusies, remontējot inženierkomunikācijas

 • Mantas apdrošināšana

  Līdz ar kustamo mantu apdrošināta arī lietošanā vai glabāšanā nodotā manta

 • Bez summas ierobežojuma

  Noplūde sala dēļ apdrošināta bez summas ierobežojuma

Apdrošinām īpašumu tā atjaunošanas vērtībā, garantējot, ka tiks atlīdzināti izdevumi, lai atjaunotu bojāto vai iznīcināto īpašumu.

Piedāvājam iespēju izvēlēties:

Paredz atsevišķu, polisē norādīto negadījumu radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Atlīdzina jebkurus īpašuma bojājumus, kas saistīti ar apdrošinātā īpašuma daļēju vai pilnīgu zudumu.

Īpaši risinājumi un priekšrocības

 • Apdrošinot ēku, tiek apdrošināts arī teritorijas labiekārtojums.
 • Apdrošinot ēku, tiek apdrošinātas inženierkomunikācijas, kā arī signalizācijas un videonovērošanas sistēmas gan ēkas iekšpusē, gan arī ārpusē.
 • Apdrošinot kustamo īpašumu, bez atsevišķas saskaņošanas tiek apdrošināts arī polises darbības laikā iegādātais kustamais īpašums.
 • Klientiem ar mainīgu preču apjomu piedāvājam īpašu risinājumu, kas paredz sākotnēji samaksāt tikai daļu no prēmijas, bet pārējo, faktisko prēmijas daļu, samaksāt polises darbības beigās.
 • Nepieciešamības gadījumā If sagatavo riska vadības ziņojumu, iesakot darbības riska mazināšanai.
 • Izstrādājam uzņēmuma vajadzībām un nozares specifikai piemērotus individuālus apdrošināšanas risinājumus.