OCTA likuma izmaiņas - kā tas ietekmē tevi

Kam jāiegādājas OCTA?

Par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli OCTA polisi iegādājas auto īpašnieks, auto turētājs (līzinga gadījumā) vai tā tiesīgais lietotājs. Svarīgi atcerēties, ka īpašnieka pienākums ir iegādāties OCTA tādā gadījumā, ja to nav izdarījis auto tiesīgais lietotājs.

Ja lieto citai personai piederošu auto un tā īpašnieks nav iegādājies OCTA, tad Tev ir jāveic OCTA iegāde.


OCTA nav jāiegādājas, ja:

 • esi darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās ar transportlīdzekļa īpašnieku vai līzinga gadījumā – ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju;
 • ja savu auto esi noņēmis no uzskaites un nodevis tirdzniecībai (šādā gadījumā par OCTA iegādi ir atbildīgs auto tirgotājs);
 • dodies izmēģinājuma braucienā ar tirdzniecībai paredzētu auto.
OCTA par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli iegādājas auto īpašnieks vai tiesīgais lietotājs

Vai var pārtraukt OCTA pirms laika?

Ja esi transportlīdzekļa īpašnieks vai, līzinga gadījumā – transportlīdzekļa turētājs – vari izbeigt OCTA līgumu pirms paredzētā laika, ja:

 • transportlīdzeklis ir atsavināts
 • transportlīdzeklis ir nozagts
 • apdrošināšanas līgumā ir kļūda
 • likvidēts uzņēmums, kuram pieder auto
 • transportlīdzeklim mainās īpašnieks vai, līzinga gadījumā, turētājs
 • likvidēts apdrošinātājs
 • apdrošinātājam ir anulēta licence
 • tiek mainīts transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)
 • transportlīdzeklis netiks izmantots ceļu satiksmē un tā reģistrācija CSDD uz laiku tiek pārtraukta. 

Tu vari izbeigt OCTA darbību pirms laika, ja Tavs auto tiek nozagts

OCTA darbība tiek pārtraukta automātiski, ja auto:

 • pārdod un tam mainās īpašnieks – neatkarīgi no tā, vai auto jau ir pārreģistrēts CSDD vai tikai pamatojoties uz īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu;
 • ar EEZ valsts vai Šveices konfederācijas numura zīmēm tiek reģistrēts Latvijā;
 • tiek izsniegta tranzīta numura karte;
 • tiek izsniegtas taksometra numura zīmes;
 • līzinga gadījumā mainās reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs;
 • nodot tirdzniecības uzņēmumam un par šo darbību ir izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā.

Šajos gadījumos transportlīdzekļa īpašnieks vai, līzinga gadījumā, turētājs, var iesniegt apdrošinātājam rakstveida pieteikumu OCTA polises pārtraukšanai un iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļas atmaksai.

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

Pēc tam, kad esi izsaucis policiju vai vienojies par saskaņoto paziņojumu, ziņo par negadījumu apdrošinātājam!

Ja negadījuma brīdī transportlīdzekļa vadītājs nav tā īpašnieks, turētājs vai lietotājs, un viņš nav paziņojis par negadījumu, tad transportlīdzekļa īpašniekam vai tiesīgam lietotājam ir pienākums paziņot par negadījumu un pēc apdrošinātāja pieprasījuma sniegt visu pieejamo informāciju par negadījuma apstākļiem.

Ko atlīdzina OCTA?

Likumdošanas izmaiņas paredz, ka no 01.05.2019. papildus jau ierastajām lietām, notiekot negadījumam, OCTA atbilstoši noteiktajiem limitiem atlīdzina izdevumus par citas personas ārstēšanu:

 • NMPD brigādes sniegto palīdzību, cietušā nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē, ieskaitot ceļa izdevumus, kas nepieciešami šādas iestādes apmeklēšanai
 • personas nesaņemtos ienākumus par ārstniecības iestādē apliecināto darbnespējas laiku, kura kopj negadījumā cietušu bērnu.

Apdrošinātājs turpmāk cietušās personas darba devējam atlīdzinās ne tikai cietušajam izmaksāto slimības naudu par darbnespējas laiku, bet arī darba devēja samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šo periodu.

Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kuri nodarīti ar transportlīdzekli, kas izmantots terorakta veikšanai.

Cietušais var pieprasīt kompensēt mantai nodarītos zaudējumus 1 gada laikā, bet personai nodarītos zaudējumus - 3 gadu laikā.

Kas ir regress un kad tas var tikt vērsts pret Tevi?

Regress ir zaudējumu atgūšana. Apdrošinātājs var uzsākt regresa prasību, pieprasot negadījuma izraisītājam,  negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa īpašniekam vai lietotājam atmaksāt to zaudējumu summu, kuru apdrošinātājs ir sedzis cietušajam, šādās situācijās:

1. Ja esi automašīnas vadītājs, kurš izraisījis negadījumu

Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju, kurš nodarījis zaudējumus, ja tas:

 • vadījis transportlīdzekli, būdams alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā;
 • vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli vai arī vadījis transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam, un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajām zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu;
 • patvaļīgi atstājis notikuma vietu vai izvairījies no apreibinošo vielu pārbaudes;
 • nav sniedzis patiesu informāciju par negadījuma apstākļiem vai nav iesniedzis saskaņoto paziņojumu negadījuma apstākļu noskaidrošanai;
 • paveicis tīšu noziedzīgu nodarījumu;
 • vadījis nelikumīgi iegūtu, piemēram, zagtu transportlīdzekli.

Kārlis, vadot drauga auto, izraisa ceļu satiksmes negadījumu. Viņš izdomā bēgt, atstājot negadījuma vietu.

Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret Kārli, jo viņš ir patvaļīgi atstājis notikuma vietu.

2. Ja esi automašīnas īpašnieks vai turētājs, kurš izraisījis negadījumu

Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa īpašnieku vai līzinga gadījumā - turētāju, ja tas:

 • nav samaksājis apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktā termiņā;
 • atbilstoši likumam nav sniedzis apdrošinātājam informāciju par negadījuma apstākļiem un saskaņoto paziņojumu;
 • pieļāvis transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu iespaidā, vadīšanu bez attiecīgās kategorijas vadītāja apliecības vai vadītāja patvaļīgu notikuma vietas atstāšanu un ja zaudējumu piedziņa nav iespējama no transportlīdzekļa vadītāja;
 • nav veicis transportlīdzekļa tehnisko apskati un negadījumam ir cēlonisks sakars ar transportlīdzekļa tehnisko stāvokli;
 • nav aprīkojis transportlīdzekli ar ziemas riepām atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem un tam ir cēlonisks sakars ar negadījumu.

Janvārī, vadot savu auto, kuram nav ziemas riepas, Valdis izraisa negadījumu.

Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret Valdi, jo viņš nav aprīkojis savu auto ar riepām, kas piemērotas braukšanai ziemas apstākļos.

3. Ja esi automašīnas lietotājs, kurš nav iesaistīts negadījumā

Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa tiesīgu lietotāju, kurš nav bijis iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā, ja tas:

 • atbilstoši likumam nav sniedzis apdrošinātājam informāciju par negadījuma apstākļiem, transportlīdzekļa vadītāju un iesniedzis saskaņoto paziņojumu, ja tāds pieejams, lai apdrošinātājs varētu pārliecināties par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem;
 • pieļāvis transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu iespaidā, vadīšanu bez attiecīgās kategorijas vadītāja apliecības vai vadītāja patvaļīgu notikuma vietas atstāšanu, kā arī tad, ja zaudējumu piedziņa nav iespējama no transportlīdzekļa vadītāja.

Gatis un Ivo dodas mājās pēc ballītes. Gatis ir lietojis alkoholu, tāpēc savu darba auto viņš iedod Ivo, kuram nav vadītāja apliecība. Ivo izraisa negadījumu.

Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret automašīnas lietotāju Gati, jo viņš ir pieļāvis automašīnas vadīšanu bez attiecīgās kategorijas vadītāja apliecības.

4. Ja esi auto īpašnieks, turētājs vai lietotājs

Turpmāk apdrošinātājs būs tiesīgs iesniegt regresa prasību ne tikai pret negadījumā zaudējumu nodarījušo transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, bet arī pret tiesīgu lietotāju, ja nav apdrošināta īpašnieka civiltiesiskā atbildība.

Uldis ir aizņēmies auto no Māra un nav nopircis OCTA. Māris arī ir aizmirsis iegādāties OCTA. Uldis izraisa negadījumu.

Apdrošinātājs ir tiesīgs vērsties ar regresa prasību ne tikai pret Māri, bet arī pret Uldi, jo nedz auto īpašnieks, nedz tiesīgs lietotājs nav iegādājies OCTA.

Ja apdrošinātājs ir veicis atlīdzības izmaksu, bet pēc tam ir konstatēti fakti, kuri nebija zināmi, bet kuriem būtu bijusi būtiska nozīme, pieņemot lēmumu par atlīdzības izmaksu, apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt atlīdzības saņēmējam atmaksu par nepamatoti izmaksāto atlīdzību vai tās daļu.

Iepazīsties ar pilniem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma nosacījumiem.