Ēkas. Pamatlīdzekļi. Preces.

Jautājiet mūsu konsultantiem par riskiem, kādus sedz īpašuma apdrošināšana!

Jautājiet mums
 1. Ēkas. Pamatlīdzekļi. Preces.

If apdrošina ēkas, telpas, mēbeles un aprīkojumu, kā arī ražošanas iekārtas, preču krājumus un izejvielas.

Apdrošinām īpašumu tā atjaunošanas vērtībā, garantējot, ka tiks atlīdzināti izdevumi, lai atjaunotu bojāto vai iznīcināto īpašumu.


 • Apdrošinātas noplūdes

  Inženierkomunikācijas un to noplūdes arī ārpus ēkas apdrošinātas bez summas ierobežojuma

 • Komunikāciju remonts

  Kompensējam izdevumus par noplūdi radījušo inženierkomunikāciju remontu

 • Zaudējumu atlīdzība

  Atlīdzinām zaudējumus, ja noplūde radusies, remontējot inženierkomunikācijas

 • Mantas apdrošināšana

  Līdz ar kustamo mantu apdrošināta arī lietošanā vai glabāšanā nodotā manta

 • Bez summas ierobežojuma

  Noplūde sala dēļ apdrošināta bez summas ierobežojuma

Piedāvājam iespēju izvēlēties: Programmas
Nosaukto risku apdrošināšana

Paredz atsevišķu, polisē norādīto negadījumu radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Visu risku apdrošināšana

Atlīdzina jebkurus īpašuma bojājumus, kas saistīti ar apdrošinātā īpašuma daļēju vai pilnīgu zudumu.

Piedāvājam apdrošināties pret biežākajiem negadījumiem: Apdrošinātie riski
Uguns

Piemēram, ugunsgrēks, zibens spēriens vai eksplozija.

Dabas stihijas

Piemēram, vētra, krusa, zemestrīce vai nepārtraukta snigšana.

Zādzība un laupīšana

Pēkšņi un neparedzēti tieši materiālie zaudējumi vai bojājumi, kas radušies zādzības ar ielaušanos vai laupīšanas rezultātā, kas izdarīta, salaužot, mehāniski bojājot vai atmūķējot šķēršļus, lai nevarētu brīvi iekļūt īpašumā.

Vandālisms

Pēkšņi un neparedzēti tieši materiālie zaudējumi vai bojājumi, kurus izraisījusi trešā persona ar mērķi tīši bojāt vai iznīcināt nekustamo īpašumu vai iedzīvi.

Noplūdes no inženierkomunikācijām

Alīdzinām apdrošinātajam objektam nodarītus pēkšņus un neparedzētus zaudējumus vai bojājumus, kurus izraisījusi šķidruma vai tvaika noplūde no inženierkomunikāciju sistēmām.
Īpaši risinājumi un priekšrocības

 • apdrošinot ēku, tiek apdrošināts arī teritorijas labiekārtojums
 • apdrošinot ēku, tiek apdrošinātas inženierkomunikācijas, kā arī signalizācijas un videonovērošanas sistēmas gan ēkas iekšpusē, gan arī ārpusē
 • apdrošinot kustamo īpašumu, bez atsevišķas saskaņošanas tiek apdrošināts arī polises darbības laikā iegādātais kustamais īpašums
 • klientiem ar mainīgu preču apjomu piedāvājam īpašu risinājumu, kas paredz sākotnēji samaksāt tikai daļu no prēmijas, bet pārējo, faktisko prēmijas daļu, samaksāt polises darbības beigās
 • nepieciešamības gadījumā If sagatavo riska vadības ziņojumu, iesakot darbības riska mazināšanai
 • izstrādājam tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām un nozares specifikai piemērotus individuālus apdrošināšanas risinājumus

Apdrošināšanas noteikumi

Ieskatieties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu

 1. Ēkas. Pamatlīdzekļi. Preces.