Nelaimes gadījumi

Jautājiet mūsu konsultantiem par nelaimes gadījumu apdrošināšanu!

Jautājiet mums

If Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir veids, kā pasargāt darbiniekus no finansiāliem zaudējumiem, kas radušies pēc negadījuma darbavietā vai ārpus tās.


 • Individuāli risinājumi

  - pielāgojot apdrošināšanas riskus un apdrošinājuma summu atbilstoši uzņēmuma darba specifikai

 • Pielāgota darbības teritorija

  Pēc jūsu izvēles apdrošināšanas polise var būt spēkā visā pasaulē vai Latvijas teritorijā, visu diennakti vai darba laikā (arī ceļā uz un no darba)

 • Nodokļu atvieglojumi

  Uzņēmumiem, kuri apdrošinājuši savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi

 • Korekts kompensāciju apmērs

 • Plašs apdrošināšanas segums

Sedzam vairāk, nekā citi Apdrošinātie riski
Kaulu lūzumi, traumas

Augsti izmaksājamo kompensāciju apmēri kaulu lūzumiem. Nav noteikts minimālais ārstēšanas laiks.

Siltumdūriens, saules dūriens, slīkšana, asfiksija, zibens spēriens, elektriskās strāvas iedarbība

Tiek izskatīti arī norādītie gadījumi, un atlīdzība tiek izmaksāta par attiecīgajiem ķermeņa bojājumiem.

Apsaldēšanās, apdegumi

Atlīdzība tiek izmaksāta uzreiz pēc negadījuma, negaidot brūču sadzīšanu.

Nejauša, akūta saindēšanās ar gāzi, ķīmiskām, toksiskām vielām vai indīgiem augiem

Atlīdzība tiek izmaksāta arī gadījumos, ja saindēšanās ir saistīta ar profesionālās darbības veikšanu.

Dzīvnieku kostas brūces

Atlīdzība tiek izmaksāta neatkarīgi no dzīvnieku kosto brūču izmēra.

Ērču encefalīts

Gadījums tiks izskatīts, ja ir saņemts pilns vakcinācijas kurss.

Sarežģīti (atvērti) kaulu lūzumi

Sarežģītiem lūzumiem ir paaugstināts izmaksājamās atlīdzības apmērs.

Pārejoša darba nespēja

Traumu gadījumā slimības lapa tiek apmaksāta jau no pirmās darba nespējas dienas līdz pat 70 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām (neattiecas uz sīkām traumām). Gadījumu skaits apdrošināšanas periodā ir bez ierobežojumiem.

Slimnīcas nauda

Atlīdzinām izdevumus, sākot no pirmās slimnīcā pavadītās dienas līdz pat 100 dienām arī pēc apdrošināšanas perioda beigām.

Ārstēšanās izdevumi

Atlīdzinām izdevumus arī par stacionārajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ārstēšanās izdevumus apmaksājam pilnā apmērā.

Transportēšanas izdevumi

Atlīdzinām transportēšanas, piemēram, taksometra izdevumus līdz ārstniecības iestādei.

Kosmētiskās operācijas

Atlīdzinām izdevumus par kosmētiskajām operācijām, kuras veiktas, lai likvidētu nelaimes gadījuma rezultātā iegūtus kropļojošus bojājumus.

Tehnisko medicīnisko palīglīdzekļu iegāde vai īre

Atlīdzinām izdevumus par pastāvīgo palīgierīču īri un pagaidu palīgierīču iegādi vai īri (piemēram, kruķi, ortozes).

Fizikālās terapijas procedūras

Atlīdzinām izdevumus arī par ārsta nozīmētu triecienviļņu terapiju.

Zobu traumatiskie bojājumi

Atlīdzinām izdevumus par katra zoba traumatisko bojājumu ārstēšanu.

Arodslimības

Ja personai, kura strādā ar jonizējoša starojuma avotiem, ir konstatēta kāda no arodslimībām, tad tiek izmaksāta atlīdzība apdrošinājuma summas apmērā.

Invaliditāte

Atlīdzība tiek izmaksāta arī gadījumos, ja invaliditāte ir noteikta ar atkārtotu pārbaudes termiņu.

Nāve

Atlīdzība tiek izmaksāta apdrošinājuma summas apmērā.
Noticis nelaimes gadījums – ko darīt?

Ja Jums nepieciešama medicīniskā palīdzība, vērsieties tuvākajā ārstniecības iestādē, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, un/vai pie sertificētas ārstniecības personas. Neatliekamos gadījumos izmantojiet ātrās palīdzības dienestu. Par saņemto medicīnisko palīdzību jānorēķinās pašam. Ārstniecības iestādē vai no sertificētas ārstniecības personas noteikti pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā norādīts, par ko veikts maksājums, un medicīnisko izrakstu ar diagnozi. Informējiet savu apdrošinātāju par negadījuma iestāšanos.

Pēc iespējamā apdrošinātā riska iestāšanās iesniedziet mums:
- apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu;
- kopiju ārstniecības iestādes izrakstam no ambulatorās vai stacionārās medicīnas kartes ar precīzi norādītu diagnozi;
- riska „Nāve” gadījumā – miršanas apliecības kopiju un to dokumentu kopijas, kuri apliecina Labuma guvēja tiesības saņemt atlīdzību;
- riska „Invaliditāte” gadījumā – kopiju Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumam par invaliditātes noteikšanu;
- riska „Pārejoša darba nespēja” gadījumā – darbnespējas lapas kopiju ar darba dēvēja apstiprinājumu, ka darbinieks darbnespējas laikā neieradās darbā;
- riska „Slimnīcas nauda” gadījumā – kopiju stacionārās ārstniecības iestādes izrakstam no stacionārā pacienta medicīniskās kartes;
- riska „Ārstēšanās izdevumi” gadījumā – recepšu kopijas;
- pievienojiet atlīdzības pieteikumam pakalpojuma apmaksu apliecinošo finanšu dokumentu (kases aparāta čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā minēti pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), un saņēmēja personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pakalpojuma nosaukums, daudzums un cena. Ja čekā nav norādīta minētā informācija, tad nepieciešama kvīts, kurā atrodama trūkstošā informācija).

Apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus varat iesniegt, aizpildot elektroniski apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma veidlapu mūsu mājaslapā, nosūtīt to pa e-pastu vai pa pastu uz If P&C Insurance AS Latvijas filiāles juridisko adresi Rīgā, Republikas laukumā 2A, LV-1010 vai iesniegt klātienē If centrālajā birojā vai filiālēs Valmierā un Liepājā.

Apdrošināšanas noteikumi

Ieskatieties citos If produktos

Piedāvājam pilna riska apdrošināšanu